Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

ПОРЯДОК забезпечення доступу до публічної інформації

ПОРЯДОК

забезпечення доступу до публічної інформації у Пологівській міській раді Пологівського району Запорізької області та її виконавчому комітеті

 1.Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює механізм створення, приймання, реєстрації, опрацювання, аналізу запитів на публічну інформацію (далі – запит на інформацію), контролю за їх виконанням, надання інформації, яку отримує чи створює Пологівська міська рада Пологівського району Запорізької області та її виконавчий комітет (далі – міська рада та її виконавчий комітет) у процесі здійснення своїх повноважень або яка знаходиться у їх володінні відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформації, здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції».

У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Організація розгляду запитів на інформацію і забезпечення додержання порядку надання публічної інформації, надання консультацій під час оформлення запиту на інформацію та контроль за виконанням розглядів здійснює провідний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету Пологівської міської ради Запорізької області (далі – провідний спеціаліст загального відділу).

4. Опрацювання та надання відповідей на запити на інформацію покладається на посадових осіб, яким доручено їх розгляд.

5. Доступ до публічної інформації у міській раді та її виконавчому комітеті забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному вебсайті в мережі Інтернет, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах, надання інформації за запитами на інформацію.

Обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті міської ради підлягає інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону.

 ІІ. Складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувач має право звернутися до міської ради та її виконавчого комітету із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є міська рада та її виконавчий комітет, подається фізичною або юридичною особою, громадськими об’єднаннями без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою чи телефоном на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати форму для подання запиту на інформацію (додаток 1), яка знаходиться в загальному відділі виконавчого комітету міської ради та розміщується на офіційному вебсайті.

6. Запит на інформацію повинен містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

7. У міській раді та її виконавчому комітеті приймання запитів на інформацію здійснює загальний відділ.

Прийом запитувачів інформації здійснюється у спеціально визначеному приміщенні (кабінет № 17), у якому створюються умови для подання запитів, в тому числі особами з обмеженими фізичними можливостями.

8. У разі, якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює провідний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету міської ради (далі - відповідальна особа) із зазначенням у ньому своїх прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформленні.

9. Усі запити на інформацію, що надійшли до міської ради та її виконавчого комітету (особисто запитувачем, поштою, електронною поштою, факсом або у телефонному режимі) приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету .

10. Письмові запити на інформацію, запити надіслані поштою, отримуються провідним спеціалістом загального відділу, який здійснює їх реєстрацію.

11. Запити на інформацію електронною поштою надсилаються на електронну адресу міської ради –mail@mradapology.gov.ua. Перевірку наявності надходження запитів на зазначену електронну адресу здійснює секретар керівника загального віддіду (не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня - о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) та невідкладно передає їх провідному спеціалісту загального відділу для реєстрації.

12. Запити на інформацію у телефонному режимі (усні) приймаються провідним спеціалістом загального відділу за телефоном (06165) 2-29-62, із зазначенням всіх реквізитів запиту на інформацію, передбачених пунктом 6 цього Порядку. Після з’ясування необхідної інформації заповнюється запит на інформацію.

Запити на інформацію, які надійшли після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити на інформацію, які надійшли у неробочі дні (вихідні, святкові) реєструються першого робочого дня після їх закінчення.

13. Діловодство за запитами на публічну інформацію здійснюється окремо від інших видів діловодства.

На вимогу запитувача, провідний спеціаліст загального відділу зобов’язаний повідомити реєстраційний номер запиту на інформацію.

ІІІ. Опрацюваннязапитів на інформацію, здійснення контролю щодонаданнявідповідей, відмова в задоволеннізапиту на інформацію та її оскарження

 1. Відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту.

2. Відповідь на запит на інформацію надається протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада та її виконавчий комітет може продовжити строк розгляду запиту на інформацію до 20 робочих днів. Про продовження строку розгляду запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Якщо в запиті на інформацію є прохання про необхідність термінового його опрацювання та надання відповіді в терміни менші, ніж визначені Законом, це прохання має бути обґрунтованим.

4. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено, якщо:

1) міська рада та її виконавчий комітет не володіє і не зобов’язані відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі та має містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь;

2) реєстраційний номер та дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

6. Якщо міська рада та її виконавчий комітет не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо, хто володіє інформацією, посадова особа, яка розглядає запит, переадресовує цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8. Обмеження доступу до інформації або її частини допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіденційною, таємною або службовою та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1-3 частини другої статті 6 Закону:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

9. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

10. Посадові особи міської ради та її виконавчого комітету несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів на інформацію згідно з резолюцією міського голови (або особи яка тимчасово виконує його обов'язки) та за дотриманням термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

11. Оригінал запиту та копія відповіді направляються до загального відділу виконавчого комітету Пологівської міської ради для опрацювання та подальшого централізованого формування справи.

 ІV. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

1. Провідний спеціаліст загального відділу здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів на інформацію та оформленням проектів відповідей посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету.

2. Датою та часом фактичного виконання завдання з розгляду запиту на інформацію є дата та час реєстрації у Журналі реєстрації запитів на публічну інформацію факту надання підписаної міським головою (або особи яка тимчасово виконує його обов'язки) відповіді запитувачу.

3. У разі порушення терміну підготовки проєкту відповіді запитувачу провідний спеціаліст загального відділу протягом одного робочого дня інформує про цей факт міського голову (або особу яка тимчасово виконує його обов'язки) для вжиття відповідних заходів.

4. Усі запити на інформацію, які надходять до міської ради та її виконавчого комітету, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями повної оплати за копіювання або друк документів обсягом більш як 10 сторінок, зберігаються у загальному відділі виконавчого комітету Пологівської міської ради у відповідних справах у хронологічному порядку.

ФОРМА для подання запиту на публічну інформацію в електронному вигляді

До уваги громадян

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]